Hlavný kontrolór obce

Ste 457. návštevník tejto stránky | | | | | | | 0.3224
Nájdených položiek: 5

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec na I. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec na I. polrok 2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec na I. polrok 2016 1. Pokračovanie Následnej finančnej kontroly č. 1/2014 Centra voľného času v Kysuckom Lieskovci. 2. Následná finančná kontrola preverenia platenia poplatkov za smeti, vodu podnikateľských subjektov obce - kontrola z plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2015. 3. Kontroly na základe uznesení Obecného zastupiteľstva. 4. Kontroly vykonané z vlastného podnetu, na základe poznatkov hlavnej kontrolórky, zistených pri výkone jej činnosti.   V Kysuckom Lieskovci 11. 1. 2016 Mgr. Jarmila Šutá Hlavný kontrolór obce Kysucký Lieskovec Vyvesené dňa: 11. 1. 2016 Zvesené dňa: Schválené dňa:
Dôvody zavedenia ozdravného režimu Obce Kysucký Lieskovec
Dôvody zavedenia ozdravného režimu Obce Kysucký Lieskovec
Celkové bežné príjmy obce Kysucký Lieskovec za rok 2014 k 31. 12. 2014 sú vo výške 1.304.392,56 €. Celková výška záväzkov obce k 31. 12. 2014 predstavuje 728.595,38 €, čo činí 55,86 %  skutočných bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií (RO) k 31. 12. 2014, výška záväzkov obce k 31. 12. 2014 po lehote splatnosti je 702.958,23 € (53,89 %), z toho viac  ako 60 dní 461.358,22 € (35,37 %). Pre potreby zavedenia ozdravného režimu sa do celkovej výšky záväzkov po lehote splatnosti 60 dní nezapočítavajú záväzky z realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume zmluvne dohodnutého nenávratného finančného príspevku. V našej obci sa to týka „Revitalizácia námestia“, jedná sa o dlžnú sumu 375.496,88 €. Po odrátaní dlžnej sumy 375.496,88 € záväzky obce sú vo výške 353.098,50 €, čo činí 27,07 % % skutočne bežných príjmov obce a Okrem uvedených záväzkov sú ešte 3 úvery a - zmenka vo výške 25.510,94, úroky z omeškania 897,- €, súdne trovy 1.530,50 €, náhrada trov právneho zastúpenia 987,31 € - spolu 28.925,75 € - úver č. 022403 (ZUŠ, MŠ a TKO) stav k 31. 12. 2014    -      118.222,24 €   mesačná splátka 1.010,- €, mesačné úroky cca 320,- € - úver č. 021911 (ZŠ - preklenovací) stav k 31. 12. 2014   -     154.380,45 €   mesačné úroky cca 438,- € - úver ŠFRB č. 5044792011 (22 b.j.) stav k 31. 12. 2014   -      114.916,78 €   mesačná splátka 3.141,00 €    Záväzky obce po prirátaní úveru č. 022403, úveru ŠFRB a splatnej zmenky záväzky obce sú vo výške 615.163,27, t. j. 47,16 % skutočne bežných príjmov obce. V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 19: Obec je povinná zaviesť ozdravný režim ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočne bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti. Ak nastali tieto skutočnosti obec je povinná do 3 dní od ich zistenia oznámiť túto skutočnosť ministerstvu financií a starosta obce je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov. Starosta je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali tieto skutočnosti predložiť návrh na zavedenie ozdravného režimu obecnému zastupiteľstvu. OZ musí prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu najneskôr do 15 dní od jeho predloženia. V Kysuckom Lieskovci 29. 1. 2015 Mgr. Jarmila Šutá hlavná kontrolórka obce
Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Kys. Lieskovec za rok 2014
Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Kys. Lieskovec za rok 2014
Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18f  podávam správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec za rok 2014. Uznesením OZ č. 31/2014 zo dňa 24. 4. 2014 bol schválený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. Uznesenie starosta obce nepodpísal. Uznesením OZ č. 38/2014 zo dňa 24. 4. 2014 bola uložená kontrola: Previesť kontrolu hospodárenia CVČ v Kysuckom Lieskovci za celé obdobie od jeho vzniku. Termín: do 30.6.2014. Následná finančná kontrola (NFK) č. 1 – Kontrola na základe uznesenia č. 38/2014 nebola vykonaná v termíne z dôvodu nepreberania pošty zo strany CVČ a nedoložených potrebných dokladov. I napriek tomu, že mi starosta obce nepodpísal uznesenie, ktorým mi bol schválený plán kontrolnej činnosti, vykonávala som NFK na základe podnetov a dostupných informácií. NFK č. 2/2014: Kontrola vozového parku obce Kysucký Lieskovec – nedoložené doklady zo strany obce. NFK č. 3/2014: Kontrola fakturácie opravy havarijného stavu strechy na objekte Požiarnej zbrojnice v Kysuckom Lieskovci na základe vyjadrenia starostu obce na zasadnutí OZ dňa 20.3.2014 a dňa 24.4.2014, že bola zaplatená faktúra firme EUROGRIT, spol. s.r.o., P.Mudroňova 5, 010 01 Žilina, ale stavebné práce neboli vykonané. Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. NFK č. 4/2014: Vyplatenie exekučného príkazu JUDr. Ján Siget, súdny exekútor, so sídlom v Žiline, EX 10/2012-35 zo dňa 13. 3. 2014 vo výške 4.064,03 za dlžníka Služby Kysucký Lieskovec, s.r.o. Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.  Na základe uvedených správ bol daný podnet na trestné stíhanie. Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci odmietlo podnet nakoľko v uvedenej veci nie je dôvod na začatie trestného stíhania a Okresná prokuratúra v Žiline zamietla sťažnosť proti uznesenie PZ v Čadci ako nedôvodnú. NFK č. 5/2014: Kontrola firmy Služby, s.r.o. Kysucký Lieskovec – vyplácanie v hotovosti z pokladne obce firme Služby s.r.o. – oznámenie o začatí NFK dňa 25. 7. 2014, doklady doložiť do 7.8.2014 – neboli doložené. NFK č. 6/2014: Predmetom NFK bol Čl. VII. – Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia v Konsolidovanej účtovnej závierke Obce Kysucký Lieskovec za rok 2013, bod 3: Dňa 2. 6.2014 bolo Obci Kysucký Lieskovec doručené oznámenie s výzvou č. DK-14/2010 zo dňa 30.5.2014 (list č. 572/2014) k úhrade zmenky vo výške 25.510,94 € oprávnenému spoločnosti CHYŽBET SK, s.r.o. Turany, IČO: 36789097, ktorú vystavila obec zastúpená starostom obce dňa 14.11.2013. Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Prehľad vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce za volebné obdobie 2013-2019 Následná finančná kontrola II.polrok   2013 2014 2015 2016 2017 2018 I. polrok 2019 na základe schváleného plánu KČ 0             v zmysle prijatých uznesení  1 nedok.             Vykonané kontroly 3             Zistené nedostatky 15               Bolo vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013.   V Kysuckom Lieskovci  23. 1. 2015     Mgr. Jarmila Šutá Hlavný kontrolór obce
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  Obce Kysucký Lieskovec na I. polrok 2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kysucký Lieskovec na I. polrok 2015
1. Dokončenie Následnej finančnej kontroly č. 1/2014 Centra voľného času v Kysuckom Lieskovci. 2. Následná finančná kontroly č. 7/2015 - Uznesenie OZ č. 23/2014 zo dňa 22. 12. 2014: OZ ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu podpisovania a plnenia uznesení zastupiteľstva a zmlúv z nich vyplývajúcich týkajúcich sa prenájmu pozemku a prevádzkovanie skládky za Kysucou. 3. Kontroly na základe uznesení Obecného zastupiteľstva. 4. Kontroly vykonané z vlastného podnetu, na základe poznatkov hlavnej kontrolórky, zistených pri výkone jej činnosti.      V zmysle predloženého návrhu plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol a aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly V Kysuckom Lieskovci 9. 1. 2015            Mgr. Jarmila Šutá Hlavný kontrolór obce Kysucký Lieskovec Vyvesené dňa: 9. 1. 2015 Zvesené dňa: Schválené dňa: 4.2. 2015 č. uznesenia 32/2015
Rozsah činnosti a úlohy hlavného kontrolóra
Rozsah činnosti a úlohy hlavného kontrolóra
§ 18d Rozsah kontrolnej činnosti (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f) (2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha a) obecný úrad,  b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,  c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,  d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. (3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27. § 18f Úlohy hlavného kontrolóra (1) Hlavný kontrolór a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,  b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,  c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,  d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,  e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,  f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,  g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g) h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,  i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. (2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. (3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d. (4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Diskusia

reagovať upraviť vymazať
Pridať komentár
Profil
CGWALKER | otvoriť
12. júna 2018, 02:32 0 0
Všetky vďaka makoko financie, táto úverová firma je ten, kto odstrániť mňa a moju rodinu z chudoby. Dôvodom, prečo robím to je to, že sľubujem makoko financie konania, že keď som naozaj dostal môj úver, budem inzerovať moje hodnotenie úverovej spoločnosti. použiť teraz na pre pôžičku na 3% sadzba, maximálna doba trvania 20 rokov (makokofinanceservi.wixsite.com/onlineloans) pre pôžičku ste hľadali.. whatsApp + 447482854279 Makoko UK agent pre úver dotaz "makokofinanceservices@outlook.com "
Image
Milan Králik
starosta obce
Anketa
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 1128 dní , 9 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 391
Kalendár
Január 2019
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
31 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 1 2 3
Kultúrny dom
Kysucký Lieskovec


Ideálny priestor pre kultúrne podujatia, oslavy, svadby a iné rodinné stretnutia.

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, večierky, zábavy, diskotéky, ale aj na oslavy, svadby, kary a iné rodinné stretnutia.
K dispozícií je veľká sála kultúrneho domu a prisalie, tiež zabezpečenie služby kuchyne a výzdobu priestorov podľa Vášho želania.
Ceny za prenájom priestorov kultúrneho domu sú k dispozícii na obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci, tel.číslo:041/4231121,alebo e-mail : obecnyurad