Image Image Image Image Image Image Image
Menu
Kontakt
041/4231121
0903 555 698

Nahrávky OZ

Pridal(a) Admin | 5. februára 2019, 20:52 | Ste 0. návštevník tejto stránky 0 0 | | | | |


Anketa
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 1163 dní
Pridal(a) Admin
Mobile App: download

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti kafé kolóna, s.r.o. pre mobilnú aplikáciu „kafé kolóna“ a portál www.kafekolona.sk

 

Spoločnosť kafé kolóna, s.r.o., so sídlom: Pekná 279/14, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 48 075 434, DIČ: 212 005 6631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 103660/B, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.kafekolona.sk a mobilnej aplikácie kafé kolóna, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.kafekolona.sk a mobilnú aplikáciu „kafé kolóna“ a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával Klientom Tovar a Služby prostredníctvom tejto Stránky a Aplikácie. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah (samostatnú zmluvu) s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja, v ktorom Poskytovateľ zverejňuje Ponuku Tovaru a Služieb a následne akceptuje predaj prostredníctvom Stránky a Aplikácie. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Objednávky Tovaru a Služieb vytvorené prostredníctvom Stránky a Aplikácie. Poskytovateľ sa zaviazal, že plnenie Objednávky Tovaru a Služieb poskytne Klientovi na Výdajnom mieste. Platobné operácie za účelom úhrady objednaných Tovarov a Služieb sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom výhradne prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť kafé kolóna, s.r.o., so sídlom: Pekná 279/14, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 48075434, DIČ: 212 005 6631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 103660/B. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Tovaru a Služieb medzi Poskytovateľom a Klientom cez Stránku, alebo Aplikáciu;
 2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.kafekolona.sk;
 3. Aplikácia je bezplatná mobilná aplikácia Sprostredkovateľa s názvom „kafé kolóna“
 4. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a vytvorí Objednávku Tovaru a Služieb na Stránke, alebo pomocou Aplikácie;
 5. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Tovary a Služby ponúkané na Stránke a v Aplikácií;
 6. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Tovaru alebo Služieb;
 7. Ponuka je ponuka predaja Tovaru a Služieb uverejnená na Stránke a v Aplikácií. Ponuka obsahuje najmä informácie o ponúkanom množstve Tovaru a Služieb, cenách jednotlivých Tovarov a Služieb, platobných podmienkach;
 8. Objednávka je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal konečnú cenu za Plnenie, a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnej Objednávke, pričom kúpa Tovaru a Služieb môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe;
 9. Plnenie je Tovar, alebo Služba uvedená v Ponuke alebo Objednávke;
 10. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;
 11. Účet je účet Klienta zriadený na Stránke Sprostredkovateľa po zaregistrovaní Klienta;
 12. Kredit je predplatený finančný limit dostupný registrovaným Klientom na základe predchádzajúcej uskutočnenej platby.
 13. Tovar je konkrétna Ponuka spotrebného materiálu, ktorú Poskytovateľ ponúka cez Stránku a mobilnú Aplikáciu Sprostredkovateľa;
 14. Služby sú ponúkané služby dodávané Poskytovateľom na Výdajnom mieste, ktoré Poskytovateľ ponúka cez Stránku a mobilnú Aplikáciu Sprostredkovateľa
 15. Výdajné miesto je označené miesto na ktorom Poskytovateľ odovzdáva Klientom Plnenie na základe Objednávky.
 16. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke a v mobilnej Aplikácií.

 

Článok II
Objednávka a kúpa Tovaru a Služieb

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke a v Aplikácií Ponuku Tovaru a Služieb, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.
 2. Ponuka Tovaru a Služieb je aktívna jej zverejnením na Stránke a v Aplikácií. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpenia Tovaru a Služieb, je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom na základe vopred dohodnutých otváracích hodín Výdajného miesta. Vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Objednávky nie je limitovaný počtom Klientov, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. .
 3. Objednávka Tovaru a Služieb sa realizuje iba prostredníctvom Stránky/Aplikácie, postupmi, spôsobmi a inštrukciami uvedenými na Stránke/a mobilnej Aplikácií.

  Pri spôsoboch platby:

  - platbou debetnou, alebo kreditnou kartou uskutočnenou cez WebPay
  - platbou cez službu VIAMO
  - platbou prostredníctvom predplatenej sumy - Kolóna Kredit


  príde na Účet a e-mail Zákazníka do 5 minút Objednávka, resp. potvrdenie o navýšení Kreditu. Pre okamžité zaslanie Objednávky je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku kafekolona.sk, kedy systém Sprostredkovateľa dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi Objednávku.
 4. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke/v Aplikácií (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) sa Klient dostáva k Ponuke Tovaru a Služieb, pričom :
  - Ponuka na kúpu Tovaru/Služieb sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Objednávku Klientom postupom uvedeným na Stránke/v Aplikácií. Do uhradenia ceny za Tovar a Služby nevzniká Klientovi právo na vydanie Objednávky.
  - Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
 5. Sprostredkovateľ je splnomocnený Poskytovateľom na preberanie ceny za Objednávku.
 6. Realizovaním bankového prevodu na účet Sprostredkovateľa alebo odrátaním Kreditu na účte Klienta sa zrealizuje tvorba Objednávky.
 7. Daňové doklady vzťahujúce sa na kúpu Tovaru a Služieb vydáva priamo Poskytovateľ ako ich predajca. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ len sprostredkúva Tovar alebo Službu, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia a za plnenie záväzku Poskytovateľa voči Klientovi nenesie žiadnu zodpovednosť.
 8. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedených údajov zo strany Klienta.
 9. Záväzky vyplývajúce z kúpy Tovaru a Služieb sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi na Výdajnom mieste.
 10. Právne účinky, vrátane úhrady dohodnutej ceny, vyplývajúce z kúpy Tovaru a Služieb pominú v prípade, ak bude Sprostredkovateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie voči Poskytovateľovi alebo príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky Poskytovateľa voči Sprostredkovateľovi, pričom Sprostredkovateľ ešte neuhradil Poskytovateľovi cenu za Objednávku alebo časť ceny za Objednávku.

 

Článok III
Práva a povinnosti

 1. Sprostredkovateľ najneskôr do 5 minút od pripísania ceny za Objednávku na bankový účet Sprostredkovateľa/odrátania Kreditu Zákazníka, doručí Objednávku Klientovi do schránky Klienta k Účtu na stránke www.kafekolona.sk a tiež odošle Objednávku elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. V rovnakom čase Sprostredkovateľ doručí Objednávku Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v zmluvnom vzťahu medzi Sprostredkovateľom a Poskytovateľom. Objednávka sa považuje za doručenú pripísaním ceny za Objednávku na bankový účet Sprostredkovateľa, alebo odrátaním Kreditu Zákazníka.
 2. Objednávka (v tlačenej podobe, resp. v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach Klienta vyplývajúcich z Objednávky.
 3. Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Objednávok za účelom vykonania kontroly predloženej Objednávky zo strany Klienta, s čím Klient súhlasí, a zároveň za účelom potvrdenia Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi.
 4. Klient je oprávnený použiť Objednávku iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Objednávkou.
 5. Po uplynutí doby platnosti Objednávky stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Objednávky bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Tovary a Služby. Klient oboznámením sa s týmito VOP potvrdzuje, že s takouto podmienkou výslovne súhlasí.
 6. Klient súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

Článok IV
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
  a. za kvalitu a rozsah Plnenia,
  b. za dodanie Plnenia,
  c. za naplnenie práv Klienta z Objednávky,
  d. za pravdivosť a úplnosť Ponuky
  e. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Tovaru a Služieb, ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia, vrátane nárokov Klienta zo zodpovednosti za vady Tovaru a Služby.
 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Objednávky spôsobom podľa týchto VOP.
 3. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Objednávky a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradné plnenie objednávky.
 4. Poskytovateľ poskytuje Plnenie Objednávky Zákazníka na Výdajnom mieste, ktoré je riadne označené a prevádzkované v zmysle zmluvného vzťahu medzi Sprostredkovateľom a Poskytovateľom a zároveň v zmysle platnej legislatívy. Zmluvný vzťah medzi Sprostredkovateľom a Poskytovateľom je predmetom samostatného zmluvného vzťahu a nie je súčasťou týchto VOP.

 

Článok V
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Objednávku alebo Objednávka obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Objednávka bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: reklamacie@kafekolona.sk. Reklamáciu nedodržania lehoty na obdržanie Objednávky nie je možné uplatniť v prípade, ak vznikne technický problém v systéme Sprostredkovateľa alebo banky, o čom Sprostredkovateľ bezodkladne po odpadnutí technickýxh problémov informuje. Lehota na vykonanie reklamácie je 12 hodín od doručenia Objednávky a v prípade, že Objednávka nebude doručená, tak 24 hodín od uplynutia lehoty na doručenie Objednávky. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
 2. Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. do 3 pracovných dní od doručenia opodstatnenej reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

 

Článok VI
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Tovaru a Služieb bez uvedenia dôvodu do 4 hodín od doručenia Objednávky, pokiaľ nedošlo k Plneniu. Ak si Klient urobí Objednávku Tovaru a Služieb, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia. Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bola Objednávka vytvorená na adresu storno@kafekolona.sk, pričom v správe musia byť identifikovaná Objednávka, od kúpy ktorej chce Klient odstúpiť a číslo tuzemského bankového účtu na vrátenie platby.
 2. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Objednávku v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Tovaru a Služieb bez ďalšieho zanikajú.
 3. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Tovarov a Služieb vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Objednávku ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Objednávku vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena Objednávky bude Klientovi vrátená do 14 kalendárnych dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na bankový účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

 

Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Klient týmto udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Klientov, ktorí si zakúpili Tovary a Služby, za účelom vedenia Účtov Klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Sprostredkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Tovarov a Služieb a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu info@kafekolona.sk Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Klient dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Klientom a Sprostredkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 5. Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Klientovi nesprávnym používaním Tovarov a Služieb.
 6. Stránka a Mobilná Aplikácia Sprostredkovateľa nie je určená na používanie účastníkom cestnej premávky, najmä vodičom motorových vozidiel. Za všetky prípadné škody spôsobené v dôsledku porušenia tohto ustanovenia nesie zodpovednosť Zákazník
 7. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP na základe jeho rozhodnutia, pričom nové (zmenené) znenie VOP bude zverejnené na Stránke. Klient súhlasí s účinnosťou nových VOP, ak bude pokračovať v používaní Služby.
 8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.08.2015.