Obecné zastupiteľstvo

Ste 491. návštevník tejto stránky | | | | | | | 0.3593
Nájdených položiek: 22

14. zasadnutie obecného zastupiteľstva
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 11.09.2015 o 16.00 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci  Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola plnenia uznesení NKÚ -Protokol o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením ZŠ - informácia CVČ - informácia Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o spoločenstvách v znení neskorších predpisov Žiadosti: pán Priečko, pán Božek Rôzne Schválenie uznesení Diskusia Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 02.09.2015
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 25.08.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky RO - záujmové útvary na šk.rok 2015/2016 Ozdravný režim Informácia – rekonštrukcia ZŠ SVP š.p.- informácia z obhliadky Rôzne Schválenie uznesení Diskusia Záver Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 18.08.2015
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14.08.2015 o 16.00 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola uznesení Monitorovanie plnenia programového rozpočtu obce Kysucký Lieskovec k 30.6.2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2015 Mesačná správa o plnení prijatých opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia k 30.6.20105 Stanoviska hlavného kontrolóra  k správe o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Čerpanie rozpočtu obce, MŠ,ZUŠ,CVČ od 1. 1. 2015 – 30.6. 2015 Žiadosti Žiadosť o povolenia na inštaláciu reklamnej plochy Žiadosť o prenájom pozemku Ponuka spolupráce – Antech Návrh žiadosti o preplatenie -AGO Rôzne Schválenie uznesení Diskusia Záver Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 07.08.2015
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23.07.2015 o 16.30 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky MASKA – výber zástupcu súkromného sektora a jedného náhradníka Vstup do Združenia obcí Kysuca, informácia o výzve na kanalizáciu a vodu Rôzne Diskusia Schválenie uznesení Záver Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 20.7.2015
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14. 07. 2015  o 17.00 hod v prisali kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci. Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola uznesení Mesačná správa o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Stanoviska hlavného  kontrolóra  k správe o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2015 Čerpanie rozpočtu obce od 1. 1. 2015 – 31.5.2015 Čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ, ZUŠ od 1. 1. 2015 – 31.5.2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 06/2015, 07/2015 Priestory na prenájom pod KD Projekt – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kysucký Lieskovec Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky /Darina Koprnová, Kavčiak Ján/ Žiadosti ZŠ o úpravu rozpočtu MŠ o schválenie návrhu mesačného rodičovského príspevku MŠ o navýšenie rozpočtu na plat pedagogického zamenstnanca O odkúpenie pozemku /Juraj Šamaj/ O vyriešenie vodovodného pripojenia /Anna Franeková/ O pripojenie na obecný vodovod /Ján Martykán/ O poskytnutie použitých obrubníkov / Ján Sidor/ O dlhodobý prenájom pozemku / Martin Švaňa/ O odpustenie poplatkov / rod. Šidlová/ O odstránenie odvodňovacej rúry O povolenie na prekládku vodovodného potrubia / Kurucár Jozef/ Rôzne Sťažnosť / Hanuliak Dušan/ List- Čo ďalej s futbalom / FK REaMOS/ Obecný automobil, kronika Diskusia Schválenie uznesení Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 7.7.2015
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29. 05. 2015  o 17.30 hod v prisalí kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola uznesení Mesačná správa o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Stanoviska hlavného  kontrolóra  k správe o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Čerpanie rozpočtu obce od 1. 1. 2015 – 30.4.2015 Čerpanie rozpočtu ZŠ,ZUŠ, MŠ, CVČ od 1. 1. 2015 – 30.4.2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 05/2015 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Správa hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce za rok 2014 Správa audítora  k záverečnému účtu Obce za rok 2014 Žiadosti Žiadosť č. 449/2015 Jozef Zelina Žiadosť č.506/2015  FK REaMOS Žiadosť č.447/2015 Miroslav Kubala Informácia č. 452/2015 Ing. Štefan Mrenka Rôzne Diskusia Schválenie uznesení Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 21. 05. 2015  o 17.30 hod v prisalí kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci  Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Mesačná správa o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Služby Kysucký Lieskovec s.r.o.- zrušenie spoločnosti podľa §68 Obchodného zákonníka Projekt Základná škola- informácia dohoda s firmou OMOSS Skládka TKO- vyčlenenie fin. prostriedkov na zásyp Žiadosti - Jozef Zelina - Miroslav Kubala Rôzne Diskusia Schválenie uznesení Záver Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 14.5.2015
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 07. 05. 2015  o 17.30 hod v prisalí kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola uznesení Mesačná správa o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Stanoviska hlavného  kontrolóra  k správe o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Čerpanie rozpočtu obce od 1. 1. 2015 – 31.3. 2015 Čerpanie rozpočtu ZŠ,ZUŠ, MŠ, CVČ od 1. 1. 2015 – 31.3. 2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 03/2015 Návrh Stanov OZ Miestna akčná skupina- doplnenie Žiadosti - Výpoveď na funkciu kronikárky obce/ Katarína Božeková/ - Žiadosť o oplotenie a finančné vyrovnanie /Štefan Červený/ - Žiadosť /AGO spol, s.r.o./ - Žiadosť o opravu a spevnenie mosta / Karol Panáček/ - Žiadosť o urýchlené riešenie vykurovania/ MŠ Kysucký Lieskovec/ - Žiadosť pri riešení situácie z povrchovou vodou / Vladimír Mlích  a Elena Drusová/ - Dokončenie krížovej cesty / Občianske združenie Kysucký Lieskovec/ - Žiadosť FK REaMOS Rôzne - Vyplácanie faktúr za povodňové záchranné práce - Skládka TKO Diskusia Schválenie uznesení Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce Kysucký Lieskovec, 20. 03. 2015
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 01. 04. 2015  o 16:00 hod v prisali kultúrneho domu obce Kysucký Lieskovec Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Informácia o prolongácii úveru - Prima banka Slovensko a.s. Diskusia Schválenie uznesení Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce
Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva
Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad v Kysuckom Lieskovci Vás pozýva na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27. 03. 2015  o 17.30 hod v prisalí kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky Kontrola uznesení VZN č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody VZN č. 3/2015 o záväznej časti Územného plánu obce Kysucký Lieskovec Mesačná správa o plnení ozdravného režimu vrátane ozdravného rozpočtu Čerpanie rozpočtu obce od 1. 1. 2015 – 28. 2. 2015 Čerpanie rozpočtu ZŠ, MŠ od 1. 1. 2015 – 28. 2. 2015 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2015 Správa inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie k 31. 12. 2014 Návrh kultúrnych akcií na rok 2015 Návrh Stanov OZ Miestna akčná skupina Schválenie obce Kysucký Lieskovec za člena ZMOS Zmluva o urovnaní obce Kysucký  Lieskovec a Ing. Arch. Peter Nezval Rôzne Diskusia Schválenie uznesení Záver   Mgr. Magdaléna Trubanová starostka obce

Diskusia

reagovať upraviť vymazať
Pridať komentár
Anketa
Zúčastňujete sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva?
Hlasovanie v ankete trvá 1151 dní , 7 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 35
Anketa
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 1095 dní , 5 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 375
Kalendár
December 2018
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
26 27 28 29 30 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6
Kultúrny dom
Kysucký Lieskovec


Ideálny priestor pre kultúrne podujatia, oslavy, svadby a iné rodinné stretnutia.

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, večierky, zábavy, diskotéky, ale aj na oslavy, svadby, kary a iné rodinné stretnutia.
K dispozícií je veľká sála kultúrneho domu a prisalie, tiež zabezpečenie služby kuchyne a výzdobu priestorov podľa Vášho želania.
Ceny za prenájom priestorov kultúrneho domu sú k dispozícii na obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci, tel.číslo:041/4231121,alebo e-mail : obecnyurad