Organizácie

Ste 1638. návštevník tejto stránky | | | | | | | 0.3782

Firmy, spoločnosti, subjekty, spolky, kluby a skupiny ľudí združujúcich sa na základe spoločného programu, cieľa a pod. alebo do jednotne štruktúrovaného spolku, útvaru a pod.

Nájdených položiek: 38

Folklórna skupina
Folklórna skupina
Naša folklórna skupina pôsobí v Kysuckom Lieskovci už 40 rokov. Momentálne máme 19 členov. Folklórne pásmo je rôzne podľa ročného obdobia. Zakladajúcou členkou bola p. Anna Švábiková a dnes skupinu vedie p. Milan Masaryk. Terajší členovia folklóru: Melánia Švábiková, Vladimír Švábik, Milan Masaryk, Viera Masarykova, Karolina Macejkova, Melania Šupolová, Miroslav Ondreáš st., Otilia Ondrejašová, Mária Katrenčinová, Anna Jakubcová, Dana Frišová, Elena Holáňova, Salatová Irena, Ondreáš Miroslav, Jozef Slíž, Dušan Godiška, Miroslav Školník, Emília Konušiková Prvou akciou v kalendárnom roku sú fašiangové sprievody v obci a aj ďalšími okol itých obciach či mestách. Kokrétne v Žiline, Martine, Čadci, Nitre, v skanzeme Vychylovka či vystúpenia v Poľsku či ukjrajinskom Turku. Jarná šibačka, Jánske ohne, mlátenie žatvy, sadenie stromov..., to sú ďalšie aktivity našej skupiny. Každoročné letné súťaže v Ochodnici sú neodmysliteľnou súčasťou reprezentácie folklórnych tradícii v Kysuckom Lieskovci. Samozrejme tradície sa prezentujú aj na hodových slávnostiach v našej obci. Krásnym zavŕšením roka je jasličková pobožnosť na Vianoce.
Únia žien
Únia žien
Klub dôchodcov
Klub dôchodcov
Začiatok každého roka patrí výstupu na kaplnku do Rovní, kde skladáme vianočnú výzdobu a tematicky sa presunieme na prípravy k veľkonočným výzdobám. Taktiež sa zúčastňujeme pri stavaní mája a organizujeme svätu omšu pri kaplnke v Rovňach. Vystupovali sme v Čadci či Kysuckom Novom Meste a v mesiaci jún sme pomáhali organizovať vojanu na Pleši. Počas hodových slávnosti sme varili guláš a spritomňovali staré zvyklosti a tradície z kuchýň našich mám tvarohovými a lekvárovými buchtami. Na začiatku augusta sme čistili okolie kaplnky v Rovňach, čo bola predpríprava na ďalšiu svätú omšu v septembri. Samozrejme ostatné obecné kultúrne akcie sa nezaobišli bez našej pomoci , ako napríklad na sviatok sv. Mikuláša, organizovaní posedenia pri príležitosti úcty k starším, ale aj pomoc pri programe na Silvestra. Poďakovanie patrí všetkým členom, čo obetujú svoj čas a aktívne prispievajú svojou prácou pri rôznych činnostiach. Osobitne veľká vďaka patrí p. Mrvovej pri cvičení so ženami. Na záver chceme popriať všetkým jubilantom všetko najlepšie a najmä veľa zdravia
Dychová hudba
Dychová hudba
Kysucký vysokohorský klub
Kysucký vysokohorský klub
Kysucký Vysokohorský Klub  Turist - Kysucký Lieskovec Začiatky turistiky v Kysuckom Lieskovci sa začali formovať jednotlivcami (Pius Kolibáč, Milan Paršo, Ján Rajtek, Martin Rajtek, Milan Martikán, Anna Franeková, Bohuš Podpleský, Jaroslav Borák...) či skupinkami už koncom 70-tych rokov 20. storočia. Po vzájomnej dohode Pius Kolibáč a Ján Rajtek vytvorili 12-člennú skupinu, ktorá sa v roku 1982 zúčastnila XXIX. celoštátneho letného zrazu turistov v Dolnom Vadičove. Táto skupina na zraze mala aj svoju vlajku pod názvom Turist Kysucký Lieskovec. Do konca roka sa táto skupina natoľko sformovala, že koncom januára 1983 bol na ustanovujúcej schôdzi oficiálne založený Turistický oddiel telovýchovnej jednoty v Kysuckom Lieskovci... V súčasnosti sú členmi klubu: Ján Rajtek (predseda), Bohuš Podpleský (podpredseda), Martin Rajtek, Ľubomír Kubánek, Ján Kekely, Anna Čaplická, Ľubica Kečková, František Poštek, Július Mokáň, Martin Šupol, Mária Paršová, Barbora Kubánková, Bohuš Paršo, Anna Paršová, Pavol Franek, Ľudmila Franeková, Renat Rajtek, Lenka Ficová, Štefan Šupol, Milan Mitka, Pavol Litvík, Štefan Mitka, Jaroslav Psota, Ladislav Kodlus, Monika Galdiová a ďalší. Medzi aktivity členov klubu patria: - účasť a (spolu)organizácia každoročných akcií klubu, - naplánované akcie klubu (viď sekciu Kalendár akcií), - verejnoprospešné aktivity pre rozvoj obce Kysucký Lieskovec, - realizácia projektu telesného a duchovného areálu v Rovniach (kataster Kysucký Lieskovec), - reprezentovanie klubu na rôznych stretnutiach, besedách, video-premietaniach, - športovanie, zábava a vytváranie pohody. Každoročné akcie klubu: Ples VHT turistov a horolezcov Kysúc a Žiliny v Oščadnici (január, 1 noc) Zimné táborenie na Kysuciach (3 dni) Zraz VHT turistov Kysúc pod Ostrým – Kysucká vrchovina (jún, 2 dni) Celoštátny zraz VHT – Vysoké Tatry (štvrtý júnový víkend, 4 dni) Turistika v zahraničných pohoriach (júl,august, viac dní,) Národný výstup na Kriváň – Vysoké Tatry (druhý augustový víkend, 1 deň) Jesenný zraz VHT na Roháčoch – Západné Tatry (štvrtý spetembrový víkend, 3 dni) Mikulášsky prechod Malou Fatrou + bilancia VHT (prvý decembrový víkend, 2 dni) Silvestrovský výstup na Veľký Rozsutec (31.december)
Klub poľovníkov
Klub poľovníkov
Združenie individuálnych vlastníkov lesov
Združenie individuálnych vlastníkov lesov
Združenie individuálnych vlastníkov lesov obce Kysucký Lieskovec (ZIVL Kys. Lieskovec) Združenie bolo založené spoločenskou zmluvou na základe § 829 a následne zákona č. 40/1964 Zv. v znení neskorších predpisov - bez právnej subjektivity. Predmet činnosti - obhospodárovanie lesa -ťažba dreva -lesopestovná činnosť - ochrana lesa - predaj dreva Združenie hospodári na 523 hektárov. Z toho známi vlastníci predstavujú 83.36 percent a neznámi vlastníci predstavujú 16.64 percent. Stav k 1.1.2011 v konkrétnych číslach: -649 známych vlastníkov -288 neznámych vlastníkov.
Urbárske pozemkové spoločenstvo
Urbárske pozemkové spoločenstvo
Urbárske pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec vzniklo ako nástupnícka organizácia po bývalých urbarialistoch obce Kysucký Lieskovec. Po tzv. nežnej revolúcií sa začali prejavovať prvé aktivity o prinavrátenie zoštátneného majetku. Vzniklo Združenie urbárskych a súkromných vlastníkov lesov Kysucký Lieskovec, ktoré si na základe Zákona č. 11/94 Z.z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku začalo uplatňovať zákonné nároky na zoštátnené pozemky. Naše spoločenstvo po dobu svojho trvania prešlo niekoľkými etapami vývoja. Poslednou významnou udalosťou bolo založenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, založené podľa zákona o pozemkových spoločenstvách Zákon č. 181/1995, podľa paragrafu 11 ako spoločenstvo s právnou subjektivitou. Zaregistrované bolo na Obvodnom lesnom úrade v Kysuckom Novom Meste dňa 30.4.2012 a vedené pod č. R-0002/KM.
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor
Podľa historických záznamov uvedených v kronike obce Kysucký Lieskovec k prvému pokusu o založenie DHZ obce došlo v roku 1924. Žiaľ, po polročnom pôsobení sa zbor rozpadol. K jeho znovu založeniu pod názvom „Dobrovoľná hasičská jednota“ došlo 12. 3. 1926. Tento deň je z hľadiska histórie dňom založenia DHZ Kysucký Lieskovec. Zbor od roku 1926 vlastnil ručnú štvorkolesovú striekačku a základnú výstroj a výzbroj pre jedno hasičské družstvo Na tú dobu to bolo pomerne dobré vybavenie. DHZ už v roku 1926 si postavil vlastný drevený sklad, kde bola umiestnená výzbroj zboru. Tento bol v roku 1942 zbúraný a následne bola v tom istom roku postavená nová hasičská zbrojnica. Táto slúžila zboru do roku 1953. Začiatkom roku 1953 po premenovaní organizácie Československého zväzu hasičov na Československý zväz požiarnej ochrany dochádza k zmene názvu zboru na Dobrovoľný požiarny zbor v Kysuckom Lieskovci. Spolupráca národného výboru v Kysuckom Lieskovci s DPZ obce bola úzko spätá, keď vďaka tejto spolupráci DPZ dostala dňa 15. 5. 1952 pre zabezpečenie požiarnej ochrany motorovú striekačku PS-08 ktorá značne posilnila akcieschopnosť zboru. Rok 1961 patrí medzi tie významnejšie v hierarchii DPZ Kysucký Lieskovec tým, že prijala medzi svoje rady aj 17 žien , ktoré sa hneď zapojili do práce a činnosti zboru. V roku 1965 obec Kysucký Lieskovec postihla jedna z najväčších živelných pohrôm. 27. 6. 1965 v dôsledku veľkej prietrže mračien nad obcou Lodno vznikla v celej doline a obci veľká povodeň. Riečka Lodňanka razom stúpla o viac ako 2 metre. Zaplavených bolo množstvo domov a hospodárskych budov. Autá a iný majetok bol splavený až po hostinec (dnešná krčma U Rajteka). Tovar v obchode Jednota bol zaplavený a zničený. Bolo potrebné zachraňovať a evakuovať ľudí, ich zvieratá a majetok. Pri záchranných a likvidačných prácach účinne zasahoval aj DPZ a jeho členovia.  V roku 1971 sa technické vybavenie rozšírilo o striekací agregát PS-12. Mládež aktívne a organizovane vstupuje do diania DPZ Kysucký Lieskovec v roku 1971, a zakladá sa krúžok „Mladých požiarnikov“. V roku 1976 kedy DPZ oslavoval 50 výročie mal zbor 111 členov, z toho 17 žien. Zbor pri tomto výročí bol obdarovaný od MNV Kysucký Lieskovec vlastnou „zástavou“. Najaktívnejší členovia zboru boli ocenení a vyznamenaní. V roku 1976 zomrel dlhoročný veliteľ zboru Jozef Pagáč. Roky 1977-1981 patria medzi najúspešnejšie pre mládežnícke družstvá DHZ Kysucký Lieskovec, keď jeho žiacke družstva v súťaži „Plameň“ obsadzujú popredné miesta. Mimoriadnu zásluhu na týchto úspechoch a starostlivosti o mládež mali a majú Milan Pavlus, Bohumil Frišo, Milan Vojtek, Emília Vojteková, Ivan Hašpica a mnohí ďalší. V roku 1981 bolo zboru pridelené požiarne vozidlo Avia DUS 30, čím sa zvýšila mobilita DPZ. Zbor vyradil dovtedy používané vozidlo Tatra 805. Rok 1981 bol poznamenaný jedným z najväčších požiarov v obci. 20. 10. 1981 úplne zhorel celý kultúrny dom obce. Na likvidácii požiaru sa zúčastnil aj DPZ obce. Zbor a jeho príslušníci sa v nasledujúcich rokoch aktívne zapojili do výstavby nového kultúrneho domu, ktorý bol aj ich pričinením v krátkom období odovzdaný do užívania. 31. 12. 1981 obec v spolupráci so svojim DPZ odovzdáva do prevádzky po trojročnej výstavbe nadstavbu hasičskej zbrojnice, ktorá od roku 1984 doposiaľ slúži potrebám zboru s výnimkou rokov 1996-2002, kedy celá požiarna zbrojnica bola zapožičaná profesionálnej Okresnej požiarnej jednotke okresu Kysucké Nové Mesto. V tejto dobe zboru patria priestory v kultúrnom dome. Humánne poslanie DPZ Kysucký Lieskovec a jeho členov, období rokov 1961 doposiaľ, sa okrem iného prejavuje v čestnom darcovstve krvi. V roku 1988 bola zboru pridelená nová požiarna technika, a to požiarne vozidlo T 148 CAS32 na tomto vybavení mali veľkú zásluhu predseda Miroslav Paršo a tajomník Milan Pavlus. Zbor sa tým priraďuje k najlepšie technicky vybaveným zborom na dolných Kysuciach. V roku 1989 po schválení návrhu zboru v Pléne Miestneho národného výboru obce Kysucký Lieskovec sa koná 1 ročník súťaže „o Pohár predsedu národného výboru“, neskôr premenovaný na „Pohár starostu obce“. Pohárová súťaž sa koná každoročne s výnimkou roku 1998. V športovom súťažení hasičských zborov patrí medzi najúspešnejšie zbory dolných Kysúc. DHZ Kysucký Lieskovec je zakladateľom súťaže najmladších hasičov okresu Kysucké Nové Mesto s názvom „Zimné halové hry mládeže“. Ich prvý ročník sa konal v telocvični ZŠ Kysucký Lieskovec v roku 1998. Súťaž a jej základy položili azda najiniciatívnejší členovia zboru Milan Pavlus, Ivan Hašpica, Bohumil Frišo a Milan Vojtek. Súťaž sa koná každoročne vždy v inej obci okresu. Rok 1990 bol pre Dobrovoľné hasičské zbory prelomový v tom, že sa vyčlenili z riadenia ministerstva vnútra a stáva sa dobrovoľnou občianskou organizáciou so svojím vrcholovým orgánom DPO (Dobrovoľnou požiarnou ochranou) Slovenskej republiky. Touto organizačnou zmenou DPO a jej DHZ stratili ekonomické zázemie pre svoje ďalšie vyzbrojovanie požiarnou technikou a postavenie orgánu štátnej správy. V roku 1996 po reorganizácii štátnej správy opätovne vzniká okres Kysucké Nové Mesto. Zároveň sa vytvára Okresný výbor DPO v Kysuckom Novom Meste. Za jej predsedu bol zvolený Ing. Ján Martiška z DHZ Kysucké Nové Mesto, podpredsedom Milan Pavlus, okresným veliteľom Bohumil Frišo obaja z DHZ Kysucký Lieskovec. Členmi OV DPO okrem uvedených za DHZ Kysucký Lieskovec boli zvolení Ivan Hašpica a Emília Vojteková, ktorí v OV DPO pôsobia doteraz. DHZ v ústredných orgánoch DPO Slovenskej republiky zastupovali a aj zastupujú Bohumil Frišo a Milan Pavlus. Bohumil Frišo bol pred rokom 1988 členom Federálneho výboru Dobrovoľnej ochrany Československej republiky. Osobným ocenením, práce ale aj práce celého DHZ Kysucký Lieskovec v roku 2006 bolo prijatie Bohumila Friša u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča! Významnou mierou na vzniku, rozvoji a činnosti DHZ Kysucký Lieskovec zohrali v celom období predsedovia MNV a starostovia obce Kysucký Lieskovec. Praktický všetci boli a sú členmi DHZ Kysucký Lieskovec. Bezvýhradnou pomocou, podporou a starostlivosťou o DHZ prejavili svoj úprimný vzťah k dobrovoľnému hasičstvu a pomoci druhým v núdzi. Patrí im za to úprimné poďakovanie. Poznámka: Činnosť zboru najmä po roku 1961 je zaznamenávaná v kronike DHZ Kysucký Lieskovec a v samostatnej kronike mladých požiarnikov. Kroniky viedli a vedú Eliáš, Róbert Šutý, Emília Vojteková, Jozef Ondreáš a Jozef Skokan. Taktiež im patrí vrúcna vďaka za zaznamenanie histórie a taktiež súčasnosti ktorá bude možno poučením v budúcnosti.
Klub záhradkárov
Klub záhradkárov
Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov - Organizácia začínala svoju činnosť s 25 členmi v roku 1971. Prvým predsedom zväzu ovocinárov a záhradkárov bol zvolený Ľudovít Paršo, ďalší členmi boli: tajomník - Štefan Černák pokladník - Štefan Palkovič podpredseda - Albín Mihalda. Činnosť sa zameriavala na prednášky a tematické zájazdy, napríklad na pravidelné ovocinárske výstavy v Piešťanoch. Tiež vznikla tradícia oberačkových zábav, ktorá nepretržite fungovala niekoľko rokov. Od roku 1974 pracoval výbor v zložení: predseda: Albín Mihalda tajomník: Rudolf Zelina. Členská základňa sa zvýšila zo 45 na 53 členov. Cieľom združenia bolo zvyšovanie vedomostí našich členov v pestovaní ovocia, zeleniny ako aj okrasných rastlín formou prednášok, tématických zájazdov, zabezpečovaním výsledkového materiálu a pod. Prednášky nám zabezpečovali inštruktori ako Ing. Hričovský, Ing. Chlebík, Ing. Zemaník či pán Cvopa z Kysuckého Nového Mesta. V roku 1978 bol zvolený za predsedu Dušan Frišo a podpredsedom sa stal Albín Mihalda a menšími zmenami fungoval až do roku 2010. Od roku 2010 je predsedkyňou Viera Chupáčová a podpredsedom Jozef Kurucár a tajomník Juraj Šutý. Členská základňa je momentálne pri čísle 29 členov. Z mnohých nových akcií je potrebné spomenúť organizovanie tematických zájazdov do Prievidze, Bojníc. Okrem rôznych výstav si účastníci odniesli cenné rady s pestovaním rôznych plodín a ovocia. V októbri 2010 sa záhradkári z Kysuckého Lieskovca zúčastnili do okresnej súťaže o najkrajšie jablko a tiež o najkrajšie výpestované plody ovocia a zeleniny v Kys. Novom Meste. 1. cenu v kategórii zelenina získal Dušan Frišo, 2.cenu v skupine jablko " Ligol" získala Viera Chupáčová a 8.cenu v skupine jablko získal Albín Mihalda
Anketa
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 1129 dní , 12 hodín
Pridal(a) Admin
celkový počet hlasov: 391
Kalendár
Január 2019
PonUtoStrŠtvPiaSobNed
31 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 1 2 3
Kultúrny dom
Kysucký Lieskovec


Ideálny priestor pre kultúrne podujatia, oslavy, svadby a iné rodinné stretnutia.

Priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, večierky, zábavy, diskotéky, ale aj na oslavy, svadby, kary a iné rodinné stretnutia.
K dispozícií je veľká sála kultúrneho domu a prisalie, tiež zabezpečenie služby kuchyne a výzdobu priestorov podľa Vášho želania.
Ceny za prenájom priestorov kultúrneho domu sú k dispozícii na obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci, tel.číslo:041/4231121,alebo e-mail : obecnyurad